Ph3 – iontový nebo kovalentní?

Chemické sloučeniny mohou být buď iontové nebo kovalentní, což závisí na typu vazby mezi atomy. V tomto článku se budeme zabývat sloučeninou fosfan (PH3) a zjistíme, zda je její vazba iontová nebo kovalentní.

1. Co je fosfan (PH3)?

Fosfan (PH3), známý také jako fosfin, je chemická sloučenina složená z jednoho atomu fosforu a tří atomů vodíku. Má bezbarvý a jedovatý plynový stav a je hojně používán v organické syntéze a jako pesticid.

2. Struktura fosfanu

Struktura fosfanu je trigonální pyramida, kde fosforový atom je umístěn v centru a tři atomy vodíku jsou umístěny na vrcholech pyramidy. Fosforový atom je sp^3 hybridizován, což znamená, že jeho orbitaly s orbitaly vodíku tvoří vazebné páry.

3. Vazba fosfanu

Pro určení, zda je vazba mezi fosforem a vodíkem iontová nebo kovalentní, musíme se podívat na elektronegativitu atomů. Elektronegativita je schopnost atomu přitahovat elektrony v chemické vazbě.

V případě fosfanu má fosfor elektronegativitu 2,19 a vodík má elektronegativitu 2,20. Oba tyto prvky mají tedy podobnou elektronegativitu. To naznačuje, že vazba mezi fosforem a vodíkem bude spíše kovalentní než iontová.

4. Elektronová struktura fosfanu

Fosfor má elektronovou konfiguraci [Ne] 3s^2 3p^3, což znamená, že má 5 valenčních elektronů. Vodík má pouze 1 valenční elektron. Při vytváření vazby mezi fosforem a vodíkem se elektronové páry přesunou a vytvoří se vazebné páry.

Vazebný pár je sdílený pár elektronů mezi dvěma atomy. V případě fosfanu je vazba mezi fosforem a vodíkem tvořena třemi vazebnými páry, které jsou rozloženy kolem fosforového atomu v trigonální pyramídě.

5. Vlastnosti fosfanu

Fosfan je jedovatý plyn, který je hořlavý a má charakteristický zápach po rybě. Má nižší teplotu varu než voda, což znamená, že se snadno odpařuje. Je také rozpustný ve vodě.

Fosfan se využívá v mnoha průmyslových procesech, včetně výroby plastů, pesticidů a léčiv. Je také součástí některých pyrotechnických směsí, protože při hoření produkuje světlo.

6. Rozpustnost fosfanu

Fosfan je mírně rozpustný ve vodě. Jeho rozpustnost závisí na teplotě a tlaku. Při nižších teplotách a vyšším tlaku je fosfan více rozpustný ve vodě. Při vyšších teplotách nebo nižším tlaku se snadněji odpařuje a rozpustnost ve vodě klesá.

7. Reakce fosfanu

Fosfan je reaktivní sloučenina a může reagovat s mnoha dalšími chemickými látkami. Například reaguje s kyslíkem za vzniku fosforu a vody. Reaguje také s některými kovy, jako je například zinek, za vzniku fosfidů.

Reakce fosfanu jsou důležité v organické syntéze, kde se používá jako zdroj fosforu pro tvorbu různých organických sloučenin.

8. Bezpečnostní opatření při manipulaci s fosfanem

Jelikož fosfan je jedovatý plyn, je důležité při manipulaci s ním dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Při práci s fosfanem je nutné používat ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, rukavice a laboratorní plášť.

Také je důležité pracovat ve dobře větraném prostoru nebo pod odsávacím digestořem, aby se minimalizovalo vystavení fosfanu. Při manipulaci s fosfanem je také vhodné dodržovat pokyny výrobce a mít k dispozici bezpečnostní list s informacemi o nebezpečích a postupech v případě úrazu nebo úniku látky.

9. FAQ

9.1 Jaké jsou hlavní vlastnosti fosfanu?

Fosfan je jedovatý plyn s charakteristickým zápachem po rybě. Je hořlavý a rozpustný ve vodě. Má nižší teplotu varu než voda.

9.2 Jaká je struktura fosfanu?

Fosfan má trigonální pyramidální strukturu, kde fosfor je umístěn v centru a tři atomy vodíku jsou umístěny na vrcholech pyramidy.

9.3 Je vazba mezi fosforem a vodíkem v fosfanu iontová nebo kovalentní?

Vazba mezi fosforem a vodíkem v fosfanu je převážně kovalentní, protože oba prvky mají podobnou elektronegativitu.

9.4 Jaké jsou hlavní reakce fosfanu?

Fosfan může reagovat s kyslíkem za vzniku fosforu a vody. Může také reagovat s některými kovy, jako je zinek, za vzniku fosfidů.

9.5 Jaká jsou bezpečnostní opatření při manipulaci s fosfanem?

Při manipulaci s fosfanem je důležité používat ochranné prostředky, pracovat ve dobře větraném prostoru a dodržovat pokyny výrobce. Je také vhodné mít k dispozici bezpečnostní list s informacemi o látkě.

Závěr

Fosfan (PH3) je chemická sloučenina s trigonální pyramidální strukturou. Vazba mezi fosforem a vodíkem v fosfanu je převážně kovalentní. Fosfan je jedovatý plyn s různými aplikacemi v průmyslu. Při manipulaci s fosfanem je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pracovat ve vhodně vybaveném prostoru.

Napsat komentář