KOH + HNO3

KOH + HNO3 je chemická reakce mezi hydroxidem draselným a kyselinou dusičnou. Tato reakce je velmi zajímavá a důležitá v chemii. V tomto článku se podrobněji podíváme na různé aspekty této reakce.

1. Základní informace

KOH + HNO3 je exotermní reakce, což znamená, že při ní dochází k uvolňování tepla. Hydroxid draselný (KOH) je silná zásada a kyselina dusičná (HNO3) je silná kyselina. Tato reakce je také známá jako neutralizace, protože hydroxid draselný neutralizuje kyselinu dusičnou.

1.1. Chemická rovnice

Chemická rovnice pro reakci KOH + HNO3 je:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

Tato rovnice ukazuje, že při reakci vzniká dusičnan draselný (KNO3) a voda (H2O).

1.2. Reakční podmínky

Reakce KOH + HNO3 probíhá nejlépe při pokojové teplotě a normálním tlaku. Je také důležité mít správný poměr mezi KOH a HNO3, aby reakce probíhala efektivně.

2. Mechanismus reakce

Reakce KOH + HNO3 probíhá ve dvou krocích. Nejprve dochází k disociaci KOH na K+ a OH- ionty:

KOH → K+ + OH-

Poté dochází k disociaci HNO3 na H+ a NO3- ionty:

HNO3 → H+ + NO3-

Následně dochází ke kombinaci iontů OH- a H+ za vzniku vody a dusičnanu draselného:

K+ + OH- + H+ + NO3- → KNO3 + H2O

Tímto způsobem dochází ke kompletní neutralizaci kyseliny dusičné hydroxidem draselným.

3. Vlastnosti KOH

KOH, neboli hydroxid draselný, je silná zásada. Je to bílá krystalická látka, která je rozpustná ve vodě. KOH se často používá v laboratořích a průmyslu jako alkalický činidlo a zásada.

3.1. Fyzikální vlastnosti

Zde jsou některé fyzikální vlastnosti hydroxidu draselného:

 • Tepelně stálý
 • Bílá pevná látka
 • Rozpustný ve vodě
 • Hygroskopický (pohlcuje vlhkost z okolního vzduchu)
 • Tvoří hydroskopické krystaly

3.2. Chemické vlastnosti

KOH je silná zásada a reaguje s kyselinami za vzniku solí a vody. Například při reakci s kyselinou dusičnou (HNO3) dochází k neutralizaci kyseliny a vzniku dusičnanu draselného (KNO3) a vody (H2O).

4. Vlastnosti HNO3

HNO3, neboli kyselina dusičná, je silná kyselina. Je to bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. HNO3 se běžně používá jako kyselina v laboratořích a průmyslu.

4.1. Fyzikální vlastnosti

Zde jsou některé fyzikální vlastnosti kyseliny dusičné:

 • Bezbarvá kapalina
 • Charakteristický zápach
 • Velmi korozivní
 • Rozpustná ve vodě
 • Tvoří koncentrované kyseliny

4.2. Chemické vlastnosti

Kyselina dusičná je silná kyselina a reaguje s hydroxidy za vzniku solí a vody. Například při reakci s hydroxidem draselným (KOH) dochází k neutralizaci kyseliny a vzniku dusičnanu draselného (KNO3) a vody (H2O).

5. Použití KOH + HNO3

Reakce KOH + HNO3 má různé využití v praxi. Zde jsou některé způsoby, jak se tato reakce používá:

 • Výroba dusičnanu draselného – dusičnan draselný se používá ve hnojivech a jako oxidant v chemických reakcích.
 • Výroba hnojiv – dusičnan draselný je důležitou složkou mnoha hnojiv.
 • Laboratorní analýzy – reakce KOH + HNO3 se používá pro různé laboratorní analýzy a testy.

6. Bezpečnostní opatření

Při práci s KOH a HNO3 je důležité dodržovat určitá bezpečnostní opatření. Zde jsou některé důležité body:

 • Nosit ochranné brýle a rukavice
 • Používat chemikálie pouze v dobře větraném prostoru
 • Dodržovat pokyny k manipulaci s chemikáliemi
 • V případě kontaktu s kůží nebo očima důkladně vypláchnout vodou
 • Uchovávat chemikálie mimo dosah dětí

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jaká je chemická rovnice pro reakci KOH + HNO3?

Chemická rovnice pro reakci KOH + HNO3 je:

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O

2. Co se stane, když smíchám KOH a HNO3?

Když smícháte KOH a HNO3, dochází k exotermní reakci, při které se neutralizuje kyselina dusičná a vznikají dusičnan draselný a voda.

3. Jaké jsou použití KOH + HNO3?

Reakce KOH + HNO3 se používá k výrobě dusičnanu draselného, který se využívá ve hnojivech a jako oxidant v chemických reakcích. Tato reakce má také význam v laboratorních analýzách a testech.

4. Jaké jsou fyzikální vlastnosti KOH?

KOH je tepelně stálá bílá pevná látka, která je rozpustná ve vodě. Je také hygroskopická a tvoří hydroskopické krystaly.

5. Jaké jsou fyzikální vlastnosti HNO3?

HNO3 je bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem. Je velmi korozivní, rozpustná ve vodě a tvoří koncentrované kyseliny.

6. Jaká jsou bezpečnostní opatření při práci s KOH a HNO3?

Při práci s KOH a HNO3 je důležité nosit ochranné brýle a rukavice, používat chemikálie v dobře větraném prostoru, dodržovat pokyny k manipulaci s chemikáliemi, důkladně vypláchnout kůži nebo oči vodou při případném kontaktu a uchovávat chemikálie mimo dosah dětí.

Závěr

KOH + HNO3 je důležitá chemická reakce mezi hydroxidem draselným a kyselinou dusičnou. Tato exotermní reakce vede ke vzniku dusičnanu draselného a vody. Reakce KOH + HNO3 má široké využití v průmyslu, včetně výroby hnojiv a v laboratorních analýzách. Při práci s KOH a HNO3 je důležité dodržovat bezpečnostní opatření, aby se minimalizovala možnost úrazů a zranění.

Napsat komentář