Zpětné obsazení pozice

Úvod

Při zpětném obsazování pracovní pozice se zaměstnavatel snaží najít vhodného nástupce po odcházejícím zaměstnanci. Tento proces zahrnuje identifikaci potřeb organizace, vyhledávání kandidátů, výběr nejvhodnějšího uchazeče a jeho následné zařazení do pracovního týmu. V tomto článku se podrobněji podíváme na jednotlivé kroky tohoto procesu.

Důvody pro zpětné obsazení

Existuje několik důvodů, proč je potřeba provést zpětné obsazení pracovní pozice:

 • Odchod zaměstnance: Když zaměstnanec opouští společnost z důvodu odchodu do důchodu, přechodu na jinou pozici nebo kvůli jinému důvodu, je třeba tento pracovní post obsadit novým zaměstnancem.
 • Rozšíření týmu: V případě růstu organizace je často nutné zvýšit personál a obsadit nově vytvořené pracovní pozice.
 • Změny ve struktuře společnosti: Při restrukturalizaci nebo reorganizaci společnosti se mohou objevit nové pozice, které je třeba zobsadit.

Kroky zpětného obsazování

Identifikace potřeb organizace

Prvním krokem při zpětném obsazování pracovní pozice je identifikace potřeb organizace. Zaměstnavatel by měl jasně stanovit, jaké dovednosti a kvalifikace jsou potřebné pro danou pozici.

Vyhledávání kandidátů

Po identifikaci potřeb organizace je třeba vyhledat vhodné kandidáty. Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout:

 • Inzerce pracovních míst: Zaměstnavatel může inzerovat pracovní pozici na různých online platformách, v novinách nebo na specializovaných pracovních portálech.
 • Osobní doporučení: Zaměstnavatel může využít osobních doporučení od stávajících zaměstnanců, kolegů nebo obchodních partnerů, kteří mohou znát vhodného kandidáta.
 • Spolupráce se zprostředkovatelskými agenturami: Některé společnosti spolupracují se specializovanými agenturami, které jim pomáhají najít vhodné kandidáty.

Výběr nejvhodnějšího uchazeče

Po vyhledání kandidátů následuje proces výběru nejvhodnějšího uchazeče. Tento proces může zahrnovat:

 • Prohlížení životopisů: Zaměstnavatelé si prohlížejí životopisy kandidátů a vybírají ty, kteří splňují požadované kvalifikace.
 • Průběh pohovorů: Vybraní uchazeči jsou pozváni na pohovor, během kterého zaměstnavatelé hodnotí jejich dovednosti, znalosti a schopnosti.
 • Testování a hodnocení: Některé organizace mohou používat testy a hodnotící metody k posouzení schopností uchazečů.

Zařazení nového zaměstnance

Po výběru nejvhodnějšího uchazeče je čas na zařazení nového zaměstnance. To může zahrnovat:

 • Podpis pracovní smlouvy: Zaměstnavatel a nový zaměstnanec podepíší pracovní smlouvu, ve které budou specifikovány podmínky zaměstnání.
 • Onboarding proces: Nový zaměstnanec je zařazen do pracovního týmu a seznámí se s firmou, jejími procesy a kolegy.
 • Školení a rozvoj: V některých případech může být nový zaměstnanec podroben školení, aby se seznámil s pracovními postupy a technologiemi používanými ve společnosti.

FAQs

FAQ 1: Jak dlouho trvá proces zpětného obsazování?

Časový rámec procesu zpětného obsazování se může lišit v závislosti na různých faktorech. Obvykle to trvá několik týdnů až několik měsíců. Záleží na složitosti pracovní pozice, dostupnosti kandidátů a interních procesech zaměstnavatele.

FAQ 2: Jaké jsou náklady spojené se zpětným obsazením pracovní pozice?

Náklady spojené se zpětným obsazením pracovní pozice se také mohou lišit. Zahrnují náklady na inzerci pracovní pozice, honoráře pro zprostředkovatelské agentury (pokud jsou využity), náklady na pohovory a hodnocení uchazečů a případné náklady na školení nového zaměstnance.

FAQ 3: Jak minimalizovat riziko nesprávného výběru?

Aby se minimalizovalo riziko nesprávného výběru, je důležité pečlivě identifikovat požadavky na pracovní pozici, provést důkladný výběr kandidátů a důkladně je hodnotit. Práce s odborníky na lidské zdroje nebo zprostředkovatelskými agenturami může také pomoci zvýšit šance na nalezení nejvhodnějšího kandidáta.

Závěr

Zpětné obsazení pracovní pozice je důležitý proces pro zajištění kontinuity a rozvoje organizace. Správný výběr a zařazení nového zaměstnance přináší výhody jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. S pečlivým plánováním, vyhledáváním a výběrem může být zpětné obsazení úspěšné a přinést dlouhodobé pozitivní výsledky.


Napsat komentář